Sages in the realms of African traditionalism are arguing that renowned Chipinge traditional Healer Sekuru Charles Makuyana-Ndunge was killed by the ripple effects of Cyclone Idai, his life magical trap “Riva Reupenyu” was washed away during the cyclone leading to his death.

With his umbilical code having fallen in Mozambique Sekuru Ndunge’s magical trap was supposedly placed in a sacred mountain in Mozambique.The trap was tripped by the ravaging waters of the cyclone, leading to the death of one of Africa’s finest healer, said one Sekuru Mabviravira Mupfumbunyudze of the Shangwe clan in Gokwe.

Explaining how the Life magical trap works Sekuru Mupfumbunyudze said:

Munhu anoita mhiko yekuteya riva reupenyu anoita mhiko yekuti akateya riva reraramo musi warinowa ndiwo waanofa,riva iri rinoteyewa manheru zuva rejenaguru, anofanira kuriteya akashama nokuti hakuna anozvarwa akapfeka….iye unofanira kudeketera midzimu yokwake, osiya mumvuri wake pariva iri, mumvuri uyu unenge uchivhenekwa nemwedzi ndiwo uchasara semhiko yekuchengeta upenyu.

translated…A person who does the sacrifice of setting a life magical trap has to accept that the day the trap falls he will certainly die, the life magical trap is set during the night of a bright moon, one should be naked since all beings are born naked …he should call upon his spirits and ancestors, he should leave his shadow which would be illuminated by the moonlight, the shadow shall be the guardian and surety for the sacrifice and the trap…… more to follow…source online